خليل قرباني
خليل قرباني

خليل قرباني

دانشکده: مهندسی آب و خاک

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی:

پست الكترونيكي: ghorbani(dot)khalil(at)gau(dot)ac(dot)ir

دانلود CV

  بازديد : 29826
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان